top of page

Behandling av personuppgifter

Introduktion

RP Service AB värnar om din personliga integritet och strävar efter en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Inom EU/EES, från maj 2018, dataskyddsförordningen (GDPR).

RP Service AB, eller det företag som i övrigt anges vara personuppgiftsansvarig, ansvarar enligt gällande dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan. Om du har frågor om denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt följande, kan du kontakta RP Service AB via kontaktuppgifterna.

Insamling och behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får endast behandlas för specifika och uttryckliga ändamål och får då inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vi på RP Service AB behandlar personuppgifter som du själv har lämnat till oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig samt för att tillhandahålla information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring och uppföljningar samt för vår försäljning och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna.

Slutligen behandlas även personuppgifter för statistiska ändamål för att se hur användare använder sajten och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Data behandlas även indirekt i samband med utveckling, testning och förvaltning av de IT-system som är kopplade till vår webbplats.

När du använder funktioner på vår webbplats som gör att du kan lägga upp information eller annat material på vår webbplats, vänligen notera att sådan information även kan innehålla personlig information. I händelse av att din information innehåller information om andra personer får du endast lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke att lämna.

Rättslig grund för handläggning och lagringstid

RP Service AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att genomföra ett avtal med dig och när vi har ett annat berättigat och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel ett intresse av att marknadsföra oss mot webbplatsbesökare eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller vår produkter och/eller tjänster. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke enligt tillämplig lag, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Den information vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när behandlingens syften är slutförda.

Säkerhet för skydd av personuppgifter

RP Service AB skyddar en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter och har för detta ändamål vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar för utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa partners för att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller bistå med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra partners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, har tillgång till dina personuppgifter. Företag som hanterar personuppgifter för vår räkning kan alltid teckna avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även med våra partners.

Särskilda skyddsåtgärder vidtas i förhållande till partners utanför EU/EES, såsom att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellen för dataöverföringsklausuler som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

RP Service AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom polis eller andra myndigheter, oavsett om det är en utredning om brott eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut sådan information med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

RP Service AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

externa länkar

Denna information om personuppgiftsbehandling gäller information som RP Service AB behandlar om dig inom ramen för vår webbplats. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats ombeds du att ta del av principerna för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Dina rättigheter och rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att när som helst, i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att RP Service AB ska sluta behandla och radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad, för att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) och att invända mot behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt att när som helst lämna in ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är RP Service AB. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

info@rp-service.se

RP Service AB
Garpenbergsgatan 2, 163 53 Spånga

bottom of page